Brannkonstabel sitter i bil og kikker ut vinduet med et smil
Brannkonstabel sitter i bil og kikker ut vinduet med et smil

Gebyr- og betalingssatser

Her finner du alle gebyr- og betalingssatser for 2023. Du kan lese mer om feie- og tilsynsgebyret nederst på denne siden.

Gebyrregulativ/betalingssatser for Valdres brann- og redningstjeneste IKS 2023

Gjelder for kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre

Feie- og tilsynsgebyr er fritatt for mva med virkning fra 1.1. 2023. Gjelder prisgruppe 1-4

Last ned pdf

 

Nr.                         GEBYR – FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG                           Gebyr kr. mva fritt

1.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, 1. skorstein                                        596,00

2.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, øvrige fra og                                      298,00

      med skorstein nr.2. samme bruksenhet                

3.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg fritidsbolig, seterhus og tilsva-                                   396,80

      rende 1.skorstein         

4.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg fritidsbolig, seterhus og tilsva-                                   198,40

      rende, øvrige fra og med skorstein nr. 2. samme bruksenhet      

5.   Avbrutt avtale                                                                                                                                                                     424,00

6.   For arbeider som ikke dekkes av/kan beregnes etter foranstående gebyrsatser,

      eller når oppdraget medfører unormal stor arbeidsmengde, beregnes gebyret etter medgått tid.

      I slike tilfeller brukes følgende timesats:                                                                                                             828,00

i.    Gebyr for lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg, er en årlig avgift som kreves inn sammen

      med øvrige kommunale avgifter.

Nr.                           GEBYR – UNØDIGE ALARMER                                                                           Gebyr kr. eks.mva

7.   Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00)                                                           5.312,00

      -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

8.   Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 21.00-07.00, helger og helligdager)        10.640,00

     -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

9.   Gebyr ved unødig alarm privat, 5,7 x rettsgebyret                                                                                  7.073,00

      -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

ii.    Rettsgebyr gjeldende fra 01.01.2022 er kr 1 223,- Dette reguleres årlig.

Nr.                           BETALINGSSATSER – KURS/ØVELSER                                                                  Pris – mva fritt

10.  Øvelser/kurs (evakuering, slokking, brannforebygging m.v.) etter medgått tid pr.

       instruktør/mannskap og evnt. kjøretøy, jf. punkt nr. 14,15 og 16. Denne betalingssatsen

       gjelder for eierkommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

11.  Sertifiseringskurs Varme Arbeider ink. kursmateriell og sertifikat, pris pr. deltaker       2000,00

12.  Undervisning brannteori/brannforebygging, pris pr. time a` 1 instruktør                                   662,00

13.  Praktiske slokkeøvelser, evakuering mm, pris pr. time a`1 instruktør                                            662,00

iii.   Tillegg for reise etter statens satser tilkommer punkt nr. 10, 11, 12 og 13

Nr.                           BETALINGSSATSER - ØVRIGE                                                                                  Pris kr. eks.mva

14.  Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten                                           385,00

       (f.eks. fylling av basseng spyling m.v), etter medgått tid pr. mannskap pr. påbegynt time.

15.  Bruk av øvrige kjøretøy/transportmidler på oppdrag som ikke faller                                            827,00

       inn under utrykningsplikten, etter medgått tid pr. påbegynt time.

17.  Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Betalingssatsen fastsettes ut fra bygningens størrelse og reiseavstand m.v.

       Minimumsbeløp:                                                                                                                                                         16.000,00

 

Om feie- og tilsynsgebyret

Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR IKS) eies av kommunene Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre og utfører feie- og tilsynstjenester i kommunene.

Kommunene fakturerer gebyr til eiere av fyringsanlegg ihht Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28. Denne brukerbetalingen kan maksimalt dekke selvkost, hvor selvkost defineres som den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste, i dette tilfellet feiertjenesten.

Feie- og tilsynsgebyret faktureres eiere av boliger, fritidsboliger og setre hvert år som en á konto betaling, i stedet for at det blir en større faktura etter hvert besøk. Dette er en videreføring av kommunenes eksisterende faktureringsrutiner for feiing og tilsyn av boliger som var etablert før fritidsboliger og setre kom inn i som feie- og tilsynsobjekt i forskrift om brannforebygging av 2016.

Gebyrsats beregnes etter selvkostkalkyle hvor gebyrinntekter skal dekke direkte- og indirekte utgifter til tjenesten basert på retningslinjer for beregning av selvkost. Et eventuelt positivt selvkostresultat (overskudd) tilbakeføres som hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år. Dette i samsvar med selvkostberegning jf. ny Kommunelov av 1.1.2020.