Gebyr- og betalingssatser

Her finner du alle gebyr- og betalingssatser for 2020.

Gebyrregulativ/betalingssatser for Valdres brann- og redningstjeneste IKS 2020

Gjelder for kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre

 

Nr.                         GEBYR – FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG                           Gebyr kr. ink. mva

1.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, 1. skorstein                                        675,00

2.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg bolig og næring, øvrige fra og                                      337,50

      med skorstein nr.2. samme bruksenhet                

3.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg fritidsbolig, seterhus og tilsva-                                   300,00

      rende 1.skorstein         

4.   Lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg fritidsbolig, seterhus og tilsva-                                   150,00

      rende, øvrige fra og med skorstein nr. 2. samme bruksenhet      

5.   Avbrutt avtale                                                                                                                                                                     385,00

6.   For arbeider som ikke dekkes av/kan beregnes etter foranstående gebyrsatser,

      eller når oppdraget medfører unormal stor arbeidsmengde, beregnes gebyret etter medgått tid.

      I slike tilfeller brukes følgende timesats:                                                                                                             750,00

i.    Gebyr for lovbestemt feiing/tilsyn av fyringsanlegg, er en årlig avgift som kreves inn sammen

      med øvrige kommunale avgifter.

Nr.                           GEBYR – UNØDIGE ALARMER                                                                           Gebyr kr. eks.mva

7.   Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl. 07.00-21.00)                                                           5.000,00

      -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

8.   Gebyr ved unødig alarm næring (hverdager kl 21.00-07.00, helger og helligdager)        10.000,00

     -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

9.   Gebyr ved unødig alarm privat, 5,7 x rettsgebyret                                                                                  6.680,00

      -Unødige brannalarmer grunnet manglende vedlikehold/uaktsomhet

ii.    Rettsgebyr gjeldende fra 01.01.2020 er kr 1 172,- Dette reguleres årlig.

Nr.                           BETALINGSSATSER – KURS/ØVELSER                                                                  Pris – mva fritt

10.  Øvelser/kurs (evakuering, slokking, brannforebygging m.v.) etter medgått tid pr.

       instruktør/mannskap og evnt. kjøretøy, jf. punkt nr. 14,15 og 16. Denne betalingssatsen

       gjelder for eierkommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

11.  Sertifiseringskurs Varme Arbeider ink. kursmateriell og sertifikat, pris pr. deltaker       1.490,00

12.  Undervisning brannteori/brannforebygging, pris pr. time a` 1 instruktør                                   600,00

13.  Praktiske slokkeøvelser, evakuering mm, pris pr. time a`1 instruktør                                            600,00

iii.   Tillegg for reise etter statens satser tilkommer punkt nr. 10, 11, 12 og 13

Nr.                           BETALINGSSATSER - ØVRIGE                                                                                  Pris kr. eks.mva

14.  Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten                                           350,00

       (f.eks. fylling av basseng spyling m.v), etter medgått tid pr. mannskap pr. påbegynt time.

15.  Bruk av tankbil/mannskapsbil på oppdrag som ikke faller inn under                                              750,00 

       utrykningsplikten, etter medgått tid pr. påbegynt time.

16.  Bruk av øvrige kjøretøy/transportmidler på oppdrag som ikke faller                                            450,00

       inn under utrykningsplikten, etter medgått tid pr. påbegynt time.

17.  Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Betalingssatsen fastsettes ut fra bygningens størrelse og reiseavstand m.v.

       Minimumsbeløp:                                                                                                                                                         10.000,00