Fil 30.09.2017, 10 10 29.jpeg

Feiing og tilsyn

Nytt innen regelverk for feiing og tilsyn:

Valdres brann- og redningstjeneste IKS ønsker å informere om at det har blitt vedtatt en ny forebyggendeforskrift, gjeldende fra 1. januar 2016, jf. forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.

Pliktene til feiing og boligtilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og hyppighet er endret. I tillegg har fritidseiendommer blitt innlemmet i vårt arbeid.

Innlogging til Min Eiendom

Vi har begynt med SMS varsling til våre innbyggere både i boliger og ferie/fritid. Her finner du din informasjon om din eiendom og informasjon fra grunnboka.

Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS. Denne starter alltid på denne måten: https://q.norkart.no/xxxxx

For å komme til Min Eiendom; https://eierinfo.no/e7814ef4-5093-4d79-9969-93a35c4e2bc2

Bakgrunn for endringer

Bakgrunnen for endringer i forskriften er at oppvarmingsbehov og fyringsmønster er endret over tid, sett i sammenheng med nye krav til tetthet og varme i bolig. Statistisk sett er derfor fyring mindre aktuelt og ildstedene er tryggere. Nye rentbrennende ovner har kommet på markedet. Utviklingen har medført at det er langt færre branner oppstår i tilknytning til piper og ildsteder enn tidligere.

Kommunenes plikter til feiing og boligtilsyn

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd, bokstav h, plikter kommunen, dvs. brann- og redningsvesenet i denne sammenheng, å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg (heretter kalt feiing og boligtilsyn). Det er kommunestyret selv som fastsetter lokale forskrifter om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.

“Ved behov” – risikovurdering

Hyppigheten og gjennomføringen av feiing og boligtilsyn skal være basert på en risikovurdering. Eksempler på vurderingskriterier for risiko er byggverket og bygningsmiljøets karakter, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster.

Det er feieren som tar beslutning om behovet for feiing og boligtilsyn for det aktuelle byggverket.

Eiers plikter

Ved feiing og boligtilsyn skal feieren vurdere om eier har overholdt sine plikter etter forebyggende forskrift § 6. Den sier at eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal eier sørge for tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

Ved feiing og boligtilsyn vil feieren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak.

Kontroll etter brann eller eksplosjon

I tillegg til feiing og boligtilsyn, utfører VBR IKS kontroll med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon, jf. Forebyggende forskrift § 6 annet ledd. Da foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Formålet med tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget er å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret.

Særlig om fritidsboliger

Fritidsboliger er innlemmet i ny forskrift som vi skal utføre feiing og boligtilsyn med. Dette innebærer at for eksempel hytter og setre ikke lenger er unntatt. VBR IKS vurderer behovet for hyppighet og utførelse knyttet til fritidsboliger, og selve utførelsen av feiing og tilsyn med fritidsboliger startet i 2019.

Dette må være klart før Valdres brann- og redningstjeneste IKS kommer på feiing og tilsyn:

 • Vi må ha tilgang til å feie skorsteinen

Ved feiing fra tak:

 • Typegodkjent adkomststige. Ved torvtak eller ved tvil om annen løsning for sikker adkomst for feier, ta kontakt med feiertjenesten. 
 • Stigetrinn på tak fram til skorstein. Er det flere skorsteiner skal det være gangbro mellom disse. Ved torvtak eller annet som nevnt over, ta kontakt med feiertjenesten.
 • Om skorstein er over 120 cm høy skal det være feieluke eller plattform

Ved feiing fra loft via feieluke:

 • Tilgang til skorsteinens feieluke.
 • For å feie røykrøret som går mellom ildstedet og skorsteinen må det være en inspeksjonsluke i selve røret.
 • Tilgang til uttak av sot som gjøres via en sotluke. Sotluka er installert i nedre del av skorsteinen som ofte er i kjelleren.

På selve dagen for feiing og tilsyn:

 • Vær til stede slik at vi kommer inn for å føre tilsyn med ildstedet og feie røykrøret.
 • Ikke benytt ildstedet.
 • Steng alle spjeld og ventiler.
 • Har du åpen peis kan det lønne seg å henge et vått klede foran.
 • Ha dokumentasjon over ildsted/fyringanlegg tilgjengelig.
 • Fikk du avvik sist vi var på feiing og tilsyn ber vi deg om ha denne dokumentasjonen tilgjengelig.

Etter gjennomført feiing og tilsyn:

 • Ble det avdekket avvik på ditt fyringsanlegg eller avvik i forhold til brannsikkerheten mottar du en rapport fra feieren hvor disse er oppført.
 • Du skal ha fått informasjon om aktuelt lovverk og hva som skal til for at brannsikkerheten din skal være god.
 • Du skal ha fått informasjon om at det er krav om å ha minimum en fungerende røykvarsler og et slokkemiddel som fungerer og er tilgjengelig.

Hva innebærer et tilsyn?

Kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann. (Lovdata)

 • Føre tilsyn med røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier ihht. forskrift.
 • Føre tilsyn med at ildsted og skorstein er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade (det som er synbart).
 • Føre tilsyn med at adkomsten for feiing er tilfredsstillende.
 • Gi god informasjon og veiledning på spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
 • Kontrollere om det er behov for feiing.
 • Ved tilsynet vil det bli skrevet en tilsynsrapport som leveres eier/bruker/representant.

Hvorfor feier vi?

Én millimeter sot i kjelen vil øke fyringsutgiftene med 5% fordi sot isolerer. En skorstein med mye sot vil i tillegg slippe ut mer CO2 og trekke dårligere. Feiing ved behov vil derfor være økonomisk, være mindre helseskadelig og mer miljøvennlig.

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Det er feieren sitt faglige skjønn som avgjør hyppigheten.

Hvorfor feide man oftere før?

I 1998 innførte man behovfeiing med bakgrunn i bedre statistisk materiale i 90 årene. Her oppdaget man at branner i tilknytning til piper og ildsteder oftest skyldes feil montering og eller bruk. Tjenesten endret seg da til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegg. Det ble antatt at det var bedre brannforebygging å vri ressurser over fra tradisjonell feiing til å drive tilsyn.

Forhindrer feiing pipebranner?

Pipebrann oppstår av beksot. Uheldig fyringsmønster og/eller dårlig isolerte skorsteiner kan gi dannelse av beksot. Denne type sot er vanskelig å fjerne med ordinær feiing, og man må derfor ofte foreta fresing av skorsteinen. Det er derfor viktig at feieren får avdekket om det forekommer beksot i skorsteinen, når han eller hun kommer på sin runde. Dersom det blir avdekket store mengder beksot i skorsteinen må det gjøres tiltak, alternativt kan det være aktuelt å ilegge fyringsforbud.

Fresing av skorsteiner

Ved mye beksot i skorsteinen øker sannsynligheten for pipebrann, og det anbefales fresing av skorsteinen i slike tilfeller. Ved fresing brukes et spesiallaget feierredskap som gjør at den harde soten i skorsteinen løsner. Under fresing vil det oppstå noe mer trykk i skorsteinen enn ved ordinær feiing. Stenging av spjeld og luker er dermed ekstra viktig under en freseprosess.

Nytt ildsted?

Her finner du innmeldingsskjema for nytt ildsted.


Kontakt feiertjenesten:

Leder Forebyggende avdeling Vidar Nilssen - vidar.nilssen@valdresbrannvesen.no eller 90 17 65 84

Feierformann Kjell Ivar Haugen - Kjell.Ivar.Haugen@valdresbrannvesen.no -  eller 90 85 68 10

Feier Etnedal/Sør-Aurdal - 481 05 819

Feier Vestre Slidre - 481 68 996

Feier Øystre Slidre - 481 35 651

Feier Vang - 481 92 476

 

Vårt felles mål er å forebygge brann!

Nytt ildsted?

Klikk her for
Innmeldingsskjema for nytt ildsted.

Kontakt feiertjenesten:
vidar.nilssen@valdresbrannvesen.no eller
90 17 65 84

Feierformann Kjell.Ivar.Haugen@valdresbrannvesen.no

90 85 68 10

Feier Etnedal/Sr-Aurdal - 481 05 819

Feier Vestre Slidre - 481 68 996

Feier Øystre Slidre - 481 35 651

Feier Vang - 481 92 476

Vårt felles mål er å forebygge brann!