To feiere som ordner med utstyret ned fra arbeidsbilen
To feiere som ordner med utstyret ned fra arbeidsbilen

Feiing og tilsyn

Om nytt regelverk for feiing og tilsyn

Den 1. januar 2016 trådte ny brannforebyggende forskrift i kraft. Den kan leses her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Pliktene til feiing og boligtilsyn er videreført i den nye forskriften, men kriterier knyttet til behov og hyppighet er endret. Nå skal alle boliger og fritidsboliger som har fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk ha behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegget. Det er ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger og minimumsfrekvens på fire år er fjernet.

Veiledning og ofte stilte spørsmål til forskriften kan leses her; https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/

Behovsprøvd feiing og tilsyn

Minimumsfrekvensen på fire år er fjernet i brannforebyggende forskrift av 2016, noe som gir kommunen muligheten til å ha lengre tilsyns- og feiefrekvenser enn fire år. Tilsynsfrekvens og feiefrekvens trenger ikke være like.

Hyppigheten og gjennomføringen av feiing og tilsyn skal være basert på en risikovurdering. Eksempler på vurderingskriterier er byggverkets og bygningsmiljøets karakter. Sot mengde, type skorstein, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønster.

Kommunenes plikter til feiing og boligtilsyn

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd, bokstav h, plikter kommunen ved brann- og redningstjeneste, å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Det er kommunestyret selv som fastsetter lokale forskrifter om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd.

Eiers plikter

Ved feiing og boligtilsyn skal feieren vurdere om eier har overholdt sine plikter etter forebyggende forskrift § 6. Den sier at eier skal sørge for at fyringsanlegget virker som forutsatt. I tillegg skal eier sørge for tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget. Ved feiing og boligtilsyn vil feieren også gi informasjon om brannsikkerhet og brannforebyggende tiltak.

Kontroll etter brann eller eksplosjon

I tillegg til feiing og boligtilsyn, utfører feiertjenesten kontroll med fyringsanlegg etter brann eller eksplosjon, jf. Forebyggende forskrift § 6 annet ledd. Da foretas en konkret vurdering av om fyringsanlegget er intakt og virker som forutsatt. Formålet med tilsyn etter brann eller røykgasseksplosjon i fyringsanlegget er å avklare om fyringsanlegget fortsatt kan brukes eller om det må nedlegges fyringsforbud inntil feil og mangler er utbedret.

SMS-varsling og innlogging til Min Eiendom

Når brannvesenet planlegger å gjennomføre brannforebyggende tiltak på ditt hjem, eller på et bygg som du er tinglyst eier for, blir det sendt ett varsel om at feieren planlegger å komme på besøk på denne adressen. Vi vil inngå en digital avtale med en av eierne om at besøket passer. Dette er viktig for oss, slik at vi i større grad kan være sikker på at eier er forberedt til besøket og at nødvendig informasjon knyttet besøket er lett tilgjengelig.

Varsling på SMS og bekreft med SMS:

Når det er din tur til å få besøk av oss, vil du få en SMS på din mobiltelefon. I denne SMS blir det angitt ett tidspunkt for når vi ønsker å utføre et eller flere brannforebyggende tiltak på den gitte adressen. Varselet blir planlagt ut fra gitt risiko på din bolig, og når det er tid forTILSYN eller FEIING hos deg, så vil tinglyste eiere bli varslet om dette. En av disse eierne svare på SMS med tallet 1 – at besøket passer eller 2 – ny avtale. Huseier må husk å ring, for avtale nytt tidspunkt.

Manglende tilbakemelding på varsel:

Hvis vi ikke mottar svar på om besøket passer eller ikke, vil vi purre på tilbakemelding i form av SMS. Denne purre SMS’en kan også besvares med samme tallkoder som varselet.

Påminnelse dagen før:
Vi sender også ut en vennlig påminnelse dagen før besøket, slik at eier ikke glemmer selve besøket eller plikten med å forberede eventuell stige og lukke spjeld.

Min Eiendom:

Gjennom portalen Min Eiendom logger innbyggeren seg på via id-porten og finner relevant informasjon knyttet til sin eiendom. Kommunens ansatte sparer mye tid da de slipper å besvare telefon og e-post med spørsmål knyttet til innbyggerens eiendom. Min Eiendom er tilgjengelig hele døgnet på alle digitale plattformer. Her vil innbygger ha mulighet til å logge seg på, motta rapport etter utført tiltak og svare avvik.

Eieren skal enkelt kunne logge seg på Nettportalen via kommunens hjemmesider, lese utfyllende tiltaksdokumenter og behandle avvik. (Trykk her for å komme til portalen) MinEiendom

https://eierinfo.no/e7814ef4-5093-4d79-9969-93a35c4e2bc2

Hvorfor får jeg varsel på SMS?

Du som innbygger skal få varsel på SMS fra Brannvesenet, eller det offentlige for øvrig. Kontaktinformasjonen hentes fra Kontakt- og reservasjonsregisteret. Dette registeret er du registrert i hvis du er bruker i Difi. Alle som har opprettet bruker i Difi har enten gjort det med å logge seg inn på skatteetaten, Altinn og andre løsninger som krever sikker pålogging via ID-porten.

Les mer om difi her: http://eid.difi.no/nb/id-porten  

Her kan du sjekke om telefonnummeret ditt er registrert i Kontakt og Reservasjonsregisteret. All offentlig digital kommunikasjon sendes via det som er registrert der: https://eid.difi.no/nb/oppdater-kontaktinformasjon/oppdater-kontaktinformasjonen-din-ett-sted 

Hvis eier ikke er registrert her eller har reservert seg for offentlig kontakt (Lov om elektronisk kommunikasjon §9) vil vi ikke kunne varsle dere via digitale kanaler og vi må da ty til manuelle prosesser som å varsle eiere med brev i posten eller ringe. Dette medfører tid- og resurskrevende saksgang for eier og av brannvesenet, og håper dermed at eierne kan være med på å forenkle og effektivisere denne prosessen.

Dette må være klart før feier kommer på tilsyn eller feiing:

Ved feiing fra tak

Godkjent takstige eller trinn på tak fram til skorstein
Er det flere skorsteiner skal det være gangbro mellom disse, eller stige til hver skorstein
Om skorstein er over 120 cm høy skal det være feieluke eller plattform

Ved feiing fra loft via feieluke:

Tilgang til skorsteinens feieluke. Vi må komme oss opp på loftet.
For å feie røykrøret som går mellom ildstedet og skorsteinen må det være en inspeksjonsluke i selve røret.
Tilgang til uttak av sot som gjøres via en sotluke. Sotluka er installert i nedre del av skorsteinen som ofte er i kjelleren.

På selve dagen for feiing:

Ikke benytt ildstedet.
Steng alle ovnsdører, spjeld og ventiler.
Har du åpen peis kan det være lurt å henge et vått klede foran.
Ved utleie må eier gi beskjed til alle brukere av bygningen om at det vil bli feid

På selve dagen for TILSYN:

Eier eller eiers representant er til stede slik at feier kommer inn for å føre tilsyn med skorsteinen, ildsteder. Om nødvendig må eier eller eiers representant varsle andre brukere/leietakere.
Ikke benytt ildstedet.
Ha dokumentasjon over ildsted/fyringsanlegg tilgjengelig.
Kontroll av fyringsanlegg (for eksempel ildsted og pipe)
Sjekk av tilgjengelighet for feiing av skorstein/pipe.
Informasjon om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
Informasjon om gode fyringsvaner
Informasjon om brannsikkerhet i hjemmet

Etter utført tiltak (oppfølging):
Når tiltaket er gjennomført vil det bli sendt en ny SMS om at feier har besøkt adressen og om planlagt tiltak ble utført eller ikke. Det vil bli informert om det ble avdekket avvik eller anmerkning. Eier blir bedt om å logge seg på MinEiendom for å lese tiltaksrapport

Ved avdekkende forhold (Avvik):
Må eier logge seg inn på MinEiendom for å lese og behandle dette. Eier logger seg inn og girtilbakemelding til feieren inne på MinEiendom om utbedring av avvik eller sende inn spørsmål om råd og veiledning.

Manglende tilbakemelding på avvik:
Blir det ikke gitt tilbakemelding på avvik innen gitt frist, vil det også bli purret på med melding på SMS om at eier må logge seg på MinEiendom for å følge opp utestående sak.

Hva innebærer et tilsyn?

Kommunen skal sørge for at brannvesenet gjennomfører motivasjons- og informasjonstiltak om faren for, og ved brann, om forebyggende brannverntiltak og opptreden i tilfelle brann.

Føre tilsyn med at ildsted og skorstein er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
Føre tilsyn med at adkomsten for feiing er tilfredsstillende.
Gi god informasjon og veiledning på spørsmål om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet.
Informere om røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
Kontrollere om det er behov for feiing.
Ved tilsynet vil det bli skrevet en tilsynsrapport som leveres eier på "Min eiendom"

 Hvorfor feier vi?

En skorstein med mye sot vil i tillegg slippe ut mer CO2 og trekke dårligere. Feiing ved behov vil derfor være økonomisk, være mindre helseskadelig og mer miljøvennlig.

Forskriftens hovedprinsipp er at det skal feies så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie.

Det er feieren sitt faglige skjønn som avgjør hyppigheten.

Hvorfor feide man oftere før?

I 1998 innførte man behovsfeiing med bakgrunn i bedre statistisk materiale i 90 årene. Her oppdaget man at branner i tilknytning til piper og ildsteder oftest skyldes feil montering og eller bruk. Tjenesten endret seg da til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegg. Det ble antatt at det var bedre brannforebygging å vri ressurser over fra tradisjonell feiing til å drive tilsyn.

Forhindrer feiing pipebranner?

Pipebrann oppstår av beksot. Uheldig fyringsmønster og/eller dårlig isolerte skorsteiner kan gi dannelse av beksot. Denne type sot er vanskelig å fjerne med ordinær feiing, og man må derfor ofte foreta fresing av skorsteinen. Det er derfor viktig at feieren får avdekket om det forekommer beksot i skorsteinen, når han eller hun kommer på sin runde.

Dersom det blir avdekket store mengder beksot i skorsteinen må det gjøres tiltak, alternativt kan det være aktuelt å ilegge fyringsstopp.

Fresing av skorsteiner

Ved mye beksot i skorsteinen øker sannsynligheten for pipebrann, og det anbefales fresing av skorsteinen i slike tilfeller. Ved fresing brukes et spesiallaget feierredskap som gjør at den harde soten i skorsteinen løsner. Under fresing vil det oppstå noe mer trykk i skorsteinen enn ved ordinær feiing. Stenging av spjeld og luker er dermed ekstra viktig under en freseprosess.

 

 

Feie- og tilsynsgebyr

Valdres brann- og redningstjeneste IKS utfører feie- og tilsynstjenester for, og eies av, kommunene Sør-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre. Kommunene fastsetter og fakturerer feie- og tilsynsgebyr hvert år som en á konto betaling, i stedet for at det blir en større faktura etter hvert besøk. Dette er en videreføring av eksisterende faktureringsrutiner for feiing og tilsyn av boliger før den nye brannforebyggende forskriften (2016) trådte i kraft.

Denne brukerbetalingen kan maksimalt dekke selvkost, hvor selvkost defineres som den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste, i dette tilfellet feiertjenesten.

Gebyrsats beregnes etter selvkostkalkyle hvor gebyrinntekter skal dekke direkte- og indirekte utgifter til tjenesten basert på retningslinjer for beregning av selvkost jf. Kommunelov av 1.1.2020. Et eventuelt positivt selvkostresultat (overskudd) tilbakeføres som hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn senest innen fem år.

Kommunene fakturerer feie- og tilsynsgebyr ihht Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28.

Gebyrregulativ og andre betalingssatser for tjenester i VBR IKS finner du her: https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/gebyr-og-betalingssatser/

Er fyringsanlegget tatt ut av bruk?

Eier av fritidsbolig kan søke fritak fra feie- og tilsynsgebyr når det kan bekreftes at fyringsanlegget er tatt ut av bruk.

Søknadsskjema finner du her: https://www.valdresbrannvesen.no/tjenester/skjema/

Nytt ildsted?

Her finner du innmeldingsskjema for nytt ildsted.


Kontakt feiertjenesten:

Leder Forebyggende avdeling Vidar Nilssen - vidar.nilssen@valdresbrannvesen.no eller 90 17 65 84

Brannsjef Laila Lien Østgård - laila.lien@valdresbrannvesen.no eller 95 07 24 66

Feierformann Niclas Kristiansen - 910 00 968

Feier Sør-Aurdal/Etnedal - 910 00 968

Feier Vestre Slidre - 481 68 996

Feier Øystre Slidre - 481 35 651

Feier Vang - 

 

Vårt felles mål er å forebygge brann!

Nytt ildsted?

Klikk her for
Innmeldingsskjema for nytt ildsted.

 

Nytt ildsted?

Klikk her for
Innmeldingsskjema for nytt ildsted.

Kontakt feiertjenesten:

Feierformann Niclas Kristiansen - 910 00 968

Leder forebyggende Vidar Nilssen - 901 76 584

 

Vårt felles mål er å forebygge brann!