Fire brannmannskaper med røykdykkerutstyr slukker brann av bolig på øvelse
Fire brannmannskaper med røykdykkerutstyr slukker brann av bolig på øvelse

Om Valdres brann - og redningstjeneste IKS

Valdres brann - og redningstjeneste IKS ble etablert 01.01.2018. Selskapet eies av Vang, Etnedal, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS har i dag ansvaret med å forvalte brann- og redningstjenesten etter lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver for eierkommunene. Administrasjonen for Valdres brann- og redningstjeneste IKS har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes. Det er lokalisert brannstasjoner i alle eierkommunene.

Ansvarsområdet dekker ca.4.500 km2 og har ca. 11.400 innbyggere. Selskapet har rundt 100 ansatte. Valdres brann- og redningstjeneste IKS er organisert i 2 avdelinger; beredskap og forebyggende. Valdres brann- og redningstjeneste IKS dimensjoneres etter en risiko- og sårbarhetsanalyse for hele ansvarsområdet.

 

Hvorfor interkommunalt samarbeid innenfor brann, - redning – og feiervesen

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ga 5. oktober 2012 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å opprette og lede en arbeidsgruppe som skulle se på brann- og redningsvesenets organisering og ressurser. Oppdraget er forankret i Meld. St. 29 (2011–2012) Samfunnssikkerhet og tilhørende Innst. 426 S (2012–2013). Arbeidsgruppens hovedoppgave har vært å utrede hvordan de samlede ressursene som blir benyttet i brann- og redningsvesenene i dag, kan benyttes best mulig og i samhandling med andre beredskapsaktører for å nå de nasjonale målene i St.meld. nr. 35 (2008–2009), Brannsikkerhet:

  • Færre omkomne i brann
  • Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier
  • Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner
  • Styrket beredskap og håndteringsevne
  • Mindre tap av materielle verdier

Den endelige rapporten Brannstudien 2013 har vært en stor del av opptakten til at også i Valdres tok til ordet for dialog vedrørende utvidet samarbeid innen brann – og redningstjenesten.

I 2014 ble det nedsatt en prosjektgruppe med mandat fra Rådmannsutvalget og med Teknisk Lederforum som styringsgruppe, for utarbeidelse av Utredning Interkommunalt brann, - rednings – og feiervesen Valdres ferdigstilt den 19.12.14. Kommunestyrene i Valdres behandlet saken Utredning av felles brann, - rednings – og feiervesen i Valdres i sine møter senvinteren i 2015 med utredningen som grunnlag for saken. Tilleggsutredning Interkommunalt brann, - rednings – og feiervesen utarbeidet av Teknisk Lederforum 25.09.15, bygger hovedsakelig på den opprinnelige utredningen men har i tillegg videre utredninger av en del spørsmålsstillinger som kommunestyrene ønsket spesielt belyst:

  • Muligheter og svakheter ved ulike organisasjonsformer for et felles brann,- rednings – og feiervesen for Valdreskommunene
  • Vurdering av lovmessige minstekrav
  • Økonomisk vurdering av drift og investeringer

Tilleggsutredningen konkluderer med at Valdreskommunene totalt sett vil få mange fordeler ved å etablere et felles brann, - rednings – og feiervesen. Særlig med tanke på bedre vaktordninger, muligheter til å omprioritere og forskyve materiell/utstyr og kapasiteter etter behov, og større fleksibilitet i mannskapsstyrken. Dette vil gi en jevnt bedre og mer forutsigbar beredskapstjeneste i hele Valdres.