VB_06_2.jpg

Beredskap

Beredskapsavdelingen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR IKS) har 95 deltidsansatte brannmannskap, og har i tillegg 4 overbefal i administrasjonen som rullerer med en 4 delt overordnet vakt 24/7 hele året. VBR IKS har 9 brannstasjoner fordelt på 5 kommuner.

Beredskapsavdelingen skal døgnet rundt - året gjennom - være en pådriver for samfunnssikkerheten i alle fem kommunene i Valdres. Den trygghet og sikkerhet som innbyggerne forventer av beredskapsstyrken, skal knyttes opp mot mannskap og utstyr som til enhver tid er klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier.

Beredskapsressursen

Totalt i utrykningsseksjonenes deltidsstyrke er det 99 motiverte medarbeidere. Deltidsstyrken er organisert i forskjellige vaktordninger ved lokalstasjonene i Hedalen, Begna, Bagn, Bruflat, Røn, Ryfoss, Grindaheim, Heggenes og Beitostølen.

Beredskapsavdelingen vil alltid være innstilt på å yte god service og hjelp til kommunenes innbyggere og tilreisende.

I tillegg til å håndtere branner og ulykker foretar deltidsmannskapene utrykning med hjertestarter og annen helserelatert bistand etter anmodning fra AMK og 110-sentralen.

Beredskap mot akutt forurensning

Mindre hendelser som innebærer akutt forurensning håndteres av VBR IKS. Dette være seg mindre utslipp av diesel, olje, forskjellige typer farlig gods mm. Ved større hendelser rekvireres bistand fra IUA Oppland (interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Oppland) Lillehammer region brannvesen er utpekt til vertsbrannvesen for denne tjenesten, som betyr at selskapet administreres derfra og at hovedtyngden av utstyr og kompetanse er lagt dit.

Ved uhell av en viss størrelse, rykker en bil opplastet med spesialutstyr ut fra Lillehammer. Inkludert i utstyret er to arbeids båter som står klar til utrykning, en på Lillehammer og en på Otta. I tillegg til dette er det plassert en tilhenger med utstyr på Fagernes og en tilsvarende på Otta (depoter). Det er ett utstrakt samarbeid med Hedemarken brannvesen der Hamar er vertskommune for IUA Hedmark.

Uhell som innebærer akutt forurensning meldes alltid til 110.

Restverdiredning (RVR)

Etter en brann kan det være behov for å begrense ytterligere skader som følge av røyk, vann, fukt, korrosjon osv. VBR IKS har vifter og annet utstyr til enklere "førstehjelp" for dette, men ved fare for større skader av denne typen og hvor det kan være mulig å stanse at skaden får utvikle seg, har vi mulighet til å rekvirere en spesialbil fra RVR Lillehammer.

RVR er et samarbeid mellom norske forsikringsselskap og brannvesen. Forsikringsselskapene har investert i spesialutstyr og biler som brannvesenet på flere steder i landet har til fri disposisjon. RVR-bilen er stasjonert på Lillehammer og dekker hendelser i store deler av Oppland.

RVR-bilen som bemannes av spesielt utdannet personale fra brannvesenet, er godt utrustet. Lensepumper, vannsugere, avfuktningsaggregater, plast og presenninger for innpakking, transportable el. verk, belysningsmateriell, kjemikalier mot korrosjonskader, røykgassvifter og håndverktøy. Foruten brann- og vannskader kan den hjelpe til med levering av strøm til mindre enheter ved strømbrudd.

Kontakt beredskapsavdelingen:

jan.rustoe@valdresbrannvesen.no eller 90 28 82 84

 

Trygghet til enhver tid

Beredskapsavdelingen skal døgnet rundt - året gjennom - være en pådriver for samfunnssikkerheten i alle våre fem kommuner. Den trygghet og sikkerhet som innbyggerne forventer av beredskapsstyrken skal knyttes opp mot mannskap og utstyr som til enhver tid er klare til å rykke ut for å redde og verne om liv, miljø og verdier.

 

Kontakt beredskap:

Leder beredskap Jan Arnstein Rustøe - 902 88 284

Vårt felles mål er å forebygge brann!