_MG_8268.jpg

Fritak fra feie- og tilsynsgebyr

Her finner du bestemmelser for fritak fra feie- og tilsynsgebyr.

Søknadsskjema for fritak fra feie- og tilsynsgebyr finnes under fanen "skjema".

Bestemmelser om fritak fra feie- og tilsynsgebyr

Søknad om fritak for feie – og tilsynsgebyr har en saksbehandlingstid på inntil 3 uker fra søknad er innkommet til VBR IKS.

Betingelser for innvilget søknad om fritak feie- og tilsynsgebyr:

 1. Det er ingen skorstein i fritidsboligen/huset
 2. Det er ingen ildsteder/peiser tilknyttet skorsteinen/pipeløpet.
 3. Skorsteinen/pipeløpet er plombert på pipetoppen. (En plombering av pipetoppen med en helle eller lignende vil bli godkjent.)
 4. Ildstedet er frakoblet pipeløpet og røykhullet murt igjen.
 5. Fritidsbolig/Bolig står tomt.
 • Gebyrfritaket gjelder fra den dato søknad godkjennes.
 • Kostnader i forbindelse med frakopling ildsted, igjen-muring av skorstein etc. dekkes av eier/rekvirent.
 • At bygningen midlertidig er ubebodd som følge av salg, oppussing o.l., ikke gir grunnlag for fritak for feie- og tilsynsgebyr
 • Dersom det er flere bygninger på eiendommen hvor det ønskes fritak, må det søkes for hvert enkelt bygg.
 • Dersom feiertjenesten oppdager brudd på angitte betingelser, kan det bli aktuelt å etterberegne feie- og tilsynsgebyr.
 • Tas fyringsanlegget i bruk, er det eiers ansvar å gi melding til Valdres brann- og redningstjeneste IKS v/feiertjenesten.

Hjemmelsgrunnlag for innkreving av feie- og tilsynsgebyr finnes i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 9 første ledd og § 28 annet ledd, samt i Forskrift om brannforebygging § 17 siste ledd.

Bestemmelser vedtatt i styret for VBR IKS i styremøte nr. 5 2019 sak 18/19.