Portrett av feier med stige og utstyr
Portrett av feier med stige og utstyr

Til alle hytte eiere!

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus, hytter og fritidsboliger. På bakgrunn av dette har Valdres brann- og redningstjeneste IKS startet opp med feiing og tilsyn av fritidsboliger.

I denne forbindelse er det sendt ut faktura for tilsyn og feiing. Fakturaen har gått ut til alle eiere av fritidsboliger. Tilsyn/feieravgiften faktureres eieren hvert år som en á konto betaling, i stedet for at det blir en stor faktura etter hvert besøk. Tilsyns- og feieravgiften er beregnet ut fra selvkostprinsippet, det vil si at kommunene ved brannvesenet ikke skal ha fortjeneste på dette. Tilsyn og feiing vil ikke bli gjennomført hvert år. Dette vil bli behovsprøvd i forhold til bruk og tilstand i skorsteinen og fyringsanlegg.

 

Tilsyn og feiing

Det viktigste forebyggende tiltaket i hytter og fritidsboliger er tilsynet som utføres. Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade.

Eier eller representant må være tilstede, da vi er avhengig av å komme inn for å få gjennomført tilsynet. Dette er viktig for å få en god dialog med tanke på brannsikkerheten i fritidsboligen/hytta.

Feiing vil bli utført hvis det er nødvendig.

Varsling

Varsling til eiere av fritidsboliger/hytter vil skje via SMS melding. Her foreslår vi en dag for besøk. Eier svarer på SMS om datoen passer eller ikke. For å svare må du logge deg på linken i meldingen. Dersom tidspunktet ikke passer for eier må du ta kontakt på oppgitt telefon nummer, slik at nytt tidspunkt kan avtales.

Ingen ting vil bli gjort før vi har fått kontakt og avtalt tid.

Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik vil du som eier av bolig eller fritidsbolig få en SMS. Denne starter alltid på denne måten: https://q.norkart.no/xxxxx

For å komme til Min Eiendom; https://eierinfo.no/e7814ef4-5093-4d79-9969-93a35c4e2bc2

Utdrag fra ny forebyggendeforskrift

Det har nå kommet ny forebyggendeforskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, hytter og fritidsboliger. Denne med virkning fra 01.01.2016. Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten for brann, og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier.

Den nye Forskriften vil gi et bedre tilbud til eiere og brukere av fritidsboliger. Det overordnede målet for feie og tilsynsordningen er og holde brannsikkerheten på et sikkert nivå

Link til Forebyggendeforskrift, ofte stilte spørsmål

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/ofte-stilte-sporsmal-til-forskrift-om-brannforebygging/#-17-feiing-og-tilsyn-med-fyringsanlegg

Link til Forebyggendeforskrift

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#kommunens-forebyggende-plikter