VB_06_2.jpg (1)

Innbydelse til innspill om tomter til brannstasjoner

Valdres brann- og redningstjeneste IKS planlegger for nye brannstasjonslokaliteter i Begnadalen, Hedalen og på Beitostølen.
I den forbindelse ønsker vi innspill på aktuelle tomter i disse områdene. Det vil være aktuelt med innspill/tilbud som innebærer kjøp eller leie av eiendom og/eller bygg.

 

Kriterier for plassering av brannstasjon vil i første rekke bestemmes av krav om innsatstid til  følgende risikoobjekter:

  • tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning
  • sykehjem m.v. (pleieinstitusjoner som krever assistert rømning)
  • strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l.

Tomter innenfor en radius på 1-2 km fra nevnte risikoobjekter kan være aktuelle. Lokale forhold som øvrige særskilte brannobjekter, særskilte brannsikringstiltak, utrykningsveiers beskaffenhet m.v. vil kunne påvirke avstandskriterier og egnethet for den enkelte tomt.

Ta kontakt for ytterligere opplysninger om kriterier og behov for den enkelte brannstasjon.

Innspill/tilbud sendes innen 1.august 2020 med informasjon om:

  • lokalisering (gnr/bnr, adresse)
  • størrelse på tomt og/eller bygning
  • infrastruktur (strøm, VA, vei)
  • pris

Tlf brannsjef: 950 72 466

E-post: post@valdresbrannvesen.no

Postadresse: Valdres brann- og redningstjeneste IKS, Skrautvålsvegen 77, 2900 Fagernes